Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace nahrazuje dosavadní ustanovení všeobecných pojistných podmínek nebo rámcových pojistných smluv, která obsahují informace pro klienty týkající se zpracování jejich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro skupinu BNP Paribas důležitým tématem, a proto přijala obecné zásady zohledňující ochranu soukromí v celé skupině. Tato Informace o zpracování osobních údajů poskytuje detailní informace týkající se ochrany vašich osobních údajů, kterou zavedla BNP Paribas Cardif. Správcem osobních údajů je BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČO 25080954, se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4327 (dále jen „my“).

Za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s naší činností neseme odpovědnost my jako správce osobních údajů. Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho je uchováváme, jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatňovat.

Další informace vám mohou být případně poskytnuty v souvislosti s konkrétním pojistným produktem.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naši činnost a k zajištění vysokého standardu našich služeb.

S ohledem na typ pojistného produktu, který vám poskytujeme, můžeme zpracovávat různé druhy osobních údajů, a to zejména:

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, číslo a platnost průkazu totožnosti, pohlaví, status politicky exponované osoby, obchodní firma, místo podnikání či identifikační číslo podnikající fyzické osoby);
 • Kontaktní údaje (např. kontaktní poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • Údaje o rodině (např. rodinný stav, identifikační údaje vašeho manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, počet a věk dětí);
 • Bankovní, finanční a obchodní údaje (např. informace o bankovním účtu nebo produktu, k nimž se pojištění vztahuje, bankovní údaje související s platbou pojistného);
 • Údaje o vzdělání a práci (např. dosažený stupeň vzdělání, zaměstnání, název zaměstnavatele, plat/mzda);
 • Údaje týkající se pojištění (např. identifikační číslo klienta, platební metoda, délka pojištění, výše poplatku za pojištění);
 • Údaje týkající se posouzení pojistného rizika (např. umístění domácnosti, informace o pojištěném majetku);
 • Údaje týkající se škodních událostí (např. historie škodních/pojistných událostí, včetně poskytnutých pojistných plnění a odborných analýz, informace o poškozených);
 • Údaje nezbytné pro boj proti pojišťovacím podvodům, praní špinavých peněz nebo terorismu;
 • Údaje o vašich návycích a preferencích:
  • údaje týkající se vašich návyků (např. zájmy, sportovní aktivity),
  • údaje týkající se vašeho využívání našich pojistných produktů a služeb v souvislosti s bankovními, finančními a obchodními údaji,
  • údaje o vašich kontaktech s námi: prostřednictvím poboček našich partnerů, přes webové stránky, aplikace, stránky na sociálních médiích, ale i na osobních schůzkách, telefonicky, prostřednictvím chatu, e-mailu, osobních rozhovorů.
 • Údaje o připojení (např. IP adresa, cookies).

Ve výjimečných případech můžeme zpracovávat také např. tyto údaje:

 • Údaje z kamerových systémů;
 • Údaje týkající se vaší účasti v soutěžích o ceny, loteriích a propagačních kampaních.

S ohledem na typ pojistného produktu, který vám poskytujeme, můžeme zpracovávat následující zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje):

 • Údaje o zdravotním stavu, kterými se rozumí údaje o vašem tělesném a duševním zdraví, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb vypovídajících o vašem zdravotním stavu.

Osobní údaje týkající se rasy a etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání, filozofického přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje nebo údaje týkající se vašeho sexuálního života či orientace zpracováváme pouze v případě, že to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro námi poskytované produkty a služby.

Osobní údaje získáváme buď přímo od vás, nebo je za účelem ověření vámi sdělených informací můžeme získat z těchto zdrojů:

 • databáze vedené příslušnými úřady (např. veřejné rejstříky);
 • naši obchodní partneři nebo poskytovatelé služeb;
 • třetí osoby, jako jsou např. úvěrové referenční agentury, agentury na prevenci podvodů nebo zprostředkovatelé údajů v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů;
 • webové stránky/sociální sítě obsahující vámi zveřejněné informace (např. vaše vlastní webové stránky nebo sociální média);
 • veřejně dostupné databáze spravované třetími osobami.

2. Specifické případy shromažďování osobních údajů, včetně zprostředkovaného shromažďování

Z určitých důvodů můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje, aniž byste s námi měli přímý vztah. To se může stát např. tehdy, když nám váš zaměstnavatel nebo náš obchodní partner poskytne informace o vás nebo když nám některý z našich klientů poskytne vaše kontaktní údaje v případě, že jste například

 • rodinný příslušník (na něhož se pojištění nebo škodní událost vztahuje);
 • spoludlužník/ručitel;
 • právní zástupce (s plnou mocí);
 • obmyšlená osoba;
 • konečný skutečný majitel;
 • akcionář nebo společník obchodní společnosti;
 • představitel právnické osoby, která je naším obchodním partnerem nebo dodavatelem;
 • zaměstnanec poskytovatele služeb nebo obchodního partnera.

3. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

V rámci pojišťovací činnosti (tzn. zejména zpracování nabídky pojištění, posouzení přijatelnosti do pojištění, přijetí do pojištění, správy a ukončení pojištění, šetření škodní události a zajištění) zpracováváme vaše osobní údaje, a to z následujících důvodů a pro následující účely.

Na základě vašeho souhlasu uděleného dle občanského zákoníku a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Na základě vašeho souhlasu zpracováváme údaje o vašem zdravotním stavu, a to pouze u těch pojistných produktů, které kryjí pojistné nebezpečí související s vaším zdravotním stavem. Nejedná se však o souhlas ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nýbrž o souhlas dle občanského zákoníku, což znamená, že je po sjednání pojištění neodvolatelný. Po sjednání pojištění totiž zpracováváme údaje o vašem zdravotním stavu pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků vyplývajících ze sjednaného pojištění.

Vaše údaje tedy potřebujeme pro:

 • Posouzení pojistného rizika, tj. posouzení možnosti posouzení přijatelnosti do pojištění a případné sjednání pojištění;
 • Správu a ukončení pojištění, tj. abychom i po sjednání pojištění mohli aktualizovat vaše údaje o zdravotním stavu, případně vás z důvodu zvýšení pojistného rizika nebo z důvodu uvedení nepravdivých informací ze seznamu pojištěných vypustit;
 • Šetření škodní události, tj. abychom mohli při šetření škodní události posoudit informace a zdravotní dokumentaci, kterou nám dodáte; zpracování údajů o zdravotním stavu je nezbytné pro uplatnění vašeho nároku na pojistné plnění;
 • Zajištění, tj. abychom mohli údaje o vašem zdravotním stavu předat zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění; vaše osobní údaje však předáváme zajistiteli pouze v nezbytně nutných případech, vyžadují-li to okolnosti zajištění.

Krom vámi sdělených údajů o zdravotním stavu zpracováváme též údaje získané na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných námi nebo osobou provozující zdravotnické zařízení, kterou jsme k tomu pověřili, od vašich ošetřujících lékařů, a v případě potřeby i prohlídkou nebo vyšetřením provedeným zdravotnickým zařízením.

Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální souhlas dle občanského zákoníku a nikoli dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, lze jej odvolat pouze do okamžiku sjednání pojištění. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů o zdravotním stavu do okamžiku odvolání.

Odvolání můžete provést následujícími způsoby

 • Telefon: 234 240 234
 • E-mail: souhlasy@cardif.cz
 • Poštovní adresa: Zákaznický servis, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

Za účelem plnění našich právních povinností (zákonných i smluvních)

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, které nám vyplývají především z

 • zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů);
 • zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí);
 • zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (tento zákon ukládá povinnost pojišťovnám vzájemně se informovat o skutečnostech týkajících se pojištění a osobách na pojištění se podílejících, a to za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu; na jeho základě můžeme předávat potřebné osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu, dalším pojišťovnám, a to i prostřednictvím systému provozovaného Českou asociací pojišťoven);
 • rámcových pojistných smluv (tzv. skupinové pojištění) sjednaných s našimi obchodními partnery, k nimž jste jako pojištění přistoupili;
 • žádostí příslušných orgánů veřejné moci nebo soudů.

Za účelem uzavření a plnění uzavřené smlouvy nebo na základě vaší žádosti za účelem provedení potřebných kroků před uzavřením smlouvy

V případě tzv. individuálního pojištění zpracováváme vaše osobní údaje při uzavírání a plnění individuálních pojistných smluv, například abychom

 • posoudili vaše pojistné riziko;
 • řádně nastavili a plnili smluvní povinnosti vyplývající z tzv. individuálního pojištění, včetně šetření škodních událostí;
 • vás informovali o našich produktech a službách;
 • vám pomohli a odpověděli na vaše dotazy;
 • vyhodnotili, zda a za jakých podmínek vám můžeme nabídnout příslušný pojistný produkt nebo službu;
 • řádně poskytovali sjednanou pojistnou ochranu a související služby.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme též z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů. Našimi oprávněnými zájmy jsou

 • Evidence a doklad o zaplacení úhrady za pojištění;
 • Řádné nastavení a plnění smluvních vztahů vyplývajících z tzv. skupinového pojištění, tedy abychom zaevidovali vaše přistoupení k rámcové pojistné smlouvě a mohli vám plnit v případě pojistné události;
 • Zamezení škodám, které nám mohou vzniknout v důsledku páchání pojistných podvodů;
 • Obhajoba vlastních právních nároků v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení (v případě tohoto účelu zpracováváme také údaje o vašem zdravotním stavu);
 • Zajištění správného vedení vnitřních evidencí a správy IT, včetně správy infrastruktury (např. sdílené platformy), zachování kontinuity činnosti a bezpečnost IT;
 • Vytváření individuálních statistických modelů za účelem posouzení vašeho pojistného rizika;
 • Rozložení rizika a ochrana naší solventnosti (v tomto případě může docházet i k předávání údajů o vašem zdravotním stavu zajistiteli, tedy společnosti, se kterou jsme si rozdělili vaše pojistné riziko a která v případě pojistné události ponese část výdajů na pojistné plnění);
 • Vytváření souhrnných statistik, testů a modelů, pro potřeby výzkumu a vývoje, pro zlepšování řízení rizik v naší skupině nebo vylepšování již existujících produktů a služeb či vytváření nových;
 • Zavádění preventivních kampaní, např. v souvislosti s přírodními katastrofami;
 • Školení našeho personálu nebo personálu našich obchodních partnerů s pomocí záznamů telefonátů do našich call center.
 • Přizpůsobení nabídky prostřednictvím:
  • zlepšování kvality našich pojistných produktů;
  • nabízení našich pojistných produktů, které odpovídají vaší situaci a profilu.
  • Toho lze dosáhnout
   • segmentací našich potenciálních a stávajících klientů;
   • analýzou vašich návyků a preferencí podle produktů našich obchodních partnerů, které využíváte; a
   • shodou s údaji z vašich smluv uzavřených s našimi obchodními partnery, které jste již podepsali nebo u kterých jste obdrželi nabídku (např. žádáte anebo již máte úvěr, ale nikoli pojištění schopnosti jej splácet);
  • organizování soutěží o ceny, loterií a propagačních kampaní.

V tomto případě máte právo vznést námitku proti zpracování blíže popsanou v sekci 7.

Vaše údaje mohou být zahrnuty do anonymizovaných statistik, které mohou být nabízeny subjektům skupiny BNP Paribas za účelem rozvoje jejich podnikání. V takovém případě nebudou vaše osobní údaje nikdy zpřístupněny a ti, kteří dostávají tyto anonymní statistiky, nebudou schopni zjistit vaši totožnost.

Na základě vašeho souhlasu uděleného dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

V následujících případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Pokud taková situace nastane, budeme vás o tom informovat a vyžádáme si váš souhlas

 • pokud výše uvedené účely povedou k automatizovanému rozhodování, které se vás bude dotýkat a nebude existovat jiný právní důvod pro takové zpracování. V takovém případě vás budeme informovat o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování;
 • pokud budeme potřebovat provést další zpracování za jiným účelem, než je uvedeno výše, budeme vás o tom informovat a případně si vyžádáme váš souhlas.

4. S kým vaše osobní údaje sdílime

K naplnění výše uvedených cílů zpracování můžeme vaše osobní údaje poskytnout následujícím osobám

 • našim zaměstnancům, kteří jsou odpovědní za správu vašich pojistných produktů;
 • osobám majícím právo na pojistné plnění (např. v případě vinkulace pojistného plnění);
 • obchodním partnerům, jejichž prostřednictvím sjednáváte naše pojištění;
 • poskytovatelům služeb, kteří zajišťují výkon některých našich činností (tzv. outsourcing);
 • nezávislým zástupcům, zprostředkovatelům či makléřům, pokud pro nás zprostředkovávají sjednání pojištění;
 • správním orgánům, soudům nebo veřejným institucím, a to na vyžádání a v rozsahu stanoveném zákonem;
 • některým regulovaným profesím, jako jsou právníci, notáři, auditoři nebo exekutoři v případě, kdy zpracovávají osobní údaje za účelem ochrany našich právních nároků;
 • smluvním lékařům v případě, kdy zpracovávají osobní údaje o zdravotním stavu pro účely posouzení přijatelnosti do pojištění nebo šetření škodních událostí;
 • soupojistitelům a zajistitelům v případě, že pro nás zajišťují pojištění a osobní údaje klientů jsou pro tuto činnost potřebné.

5. Předávání osobních údajů mimo evropský hospodářský prostor

V případě mezinárodního předávání osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) mimo tento prostor tam, kde Evropská komise uznala zemi, která není zemí EHP, za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany, budou vaše osobní údaje předány na tomto základě. Tento druh předávání nevyžaduje zvláštní oprávnění.

V případě předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž úroveň ochrany nebyla Evropskou komisí uznána, budeme vycházet buď z odchylky vztahující se na konkrétní situaci (např. pokud je předání nezbytné k provedení naší smlouvy s vámi, např. mezinárodní platba) nebo zavedeme jedno z následujících ochranných opatření, které zajistí ochranu vašich osobních údajů

 • standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí;
 • případně závazná korporátní pravidla (pro vnitropodnikové transfery).

Chcete-li získat kopii těchto záruk nebo podrobnosti o tom, kde jsou k dispozici, můžete zaslat písemnou žádost na kontaktní údaje uvedené v sekci 9.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Pokud jste potenciální klient

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne posledního kontaktu s vámi.

Osobní údaje, včetně údajů o vašem zdravotním stavu, získané pro účely posouzení vaší přijatelnosti do pojištění zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu trvání procesu přijetí do pojištění a dalších maximálně 18 měsíců.

Pokud jste klient

Vaše osobní údaje, včetně údajů o vašem zdravotním stavu, zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících z pojištění, popř. prodlouženou o dobu šetření škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před uplynutím promlčecí doby, avšak trvají i po jejím uplynutí.

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění zákonných povinností uchováváme po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládají příslušné právní předpisy.

Bankovní údaje týkající se úhrady pojistného, pokud jsou zpracovávány, uchováváme dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících z pojištění, popř. prodlouženou o dobu šetření škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před uplynutím promlčecí doby, avšak trvají i po jejím uplynutí (kromě kódu CVC, který neuchováváme).

Identifikační údaje poskytnuté v souvislosti s žádostí o uplatnění jednoho z práv uvedených v sekci 7 této Informace o zpracování osobních údajů uchováváme po dobu 1 až 3 let v závislosti na tom, o jaké právo se jednalo.

Soubory cookies a jiná data o připojení k našim webovým stránkám jsou uchovávána po dobu 13 měsíců od data jejich sběru.

Zvukové záznamy sloužící pro účely zkvalitňování našich služeb a školení našich zaměstnanců, pokud jsou pro tyto účely zpracovávány, jsou uchovávány po dobu 6 měsíců. Zvukové záznamy týkající se vašeho pojištění jsou však pro účely plnění povinností vyplývajících z tohoto pojištění uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby nároků vyplývajících z pojištění, popř. prodlouženou o dobu šetření škodní události anebo dořešení všech nároků, které se vyskytly před uplynutím promlčecí doby, avšak trvají i po jejím uplynutí.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vám dává následující práva

 • Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl/a v tomto Informačním listu. Pokud si však nejste jist/a, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popř. doplnili.
 • Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
  • osobní údaje zpracováváme protiprávně,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování), nebo
  • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování. Toto je možno požadovat v následujících situacích
  • popíráte přesnost osobních údajů, než bude ověřeno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy namísto výmazu takových údajů upřednostňujete pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl/a),
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Námitku můžete vznést, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány:
   • za účelem ochrany našich oprávněných zájmů,
   • pro účely přímého marketingu, včetně přímého marketingu využívajícího profilování,
   • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě obdržení námitky omezíme zpracování vašich údajů a provedeme věcné posouzení vaší námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody k takovému zpracování, musíme vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste poskytl/a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, s výjimkou souhlasu uděleného dle občanského zákoníku pro zpracovávání údajů o vašem zdravotním stavu, došlo-li již ke sjednání pojištění.
 • Právo na přenositelnost: Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, máte právo od nás získat anebo požadovat, abychom předali jinému správci, všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a a které zpracováváme, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost příslušné údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis). Tímto právem není dotčeno právo na výmaz.

Chcete-li využít některé z výše uvedených práv, můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů, a to kterýmkoli z následujících prostředků:

Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
E-mail: czpoverenec@cardif.com

Z důvodu ověření vaší totožnosti, přiložte, prosím, kopii vašeho občanského průkazu, popř. cestovního pasu.

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete vedle výše uvedených práv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Jak se dozvíte o změnách tohoto dokumentu

Ve světě neustálých technologických změn je možné, že budeme muset obsah tohoto dokumentu pravidelně upravovat.

Doporučujeme vám, abyste se on-line seznámil/a s nejaktuálnější verzí tohoto dokumentu na našich stránkách www.cardif.cz. O podstatných změnách jeho obsahu vás budeme vždy informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo jiných obvyklých komunikačních kanálů.

9. Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů podle této Informace o zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, naše pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří vám rádi odpovědí:

Lokální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
E-mail: czpoverenec@cardif.com
Telefon: 234 240 234

10. Soubory cookies

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google"). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies", které umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli jako celku. Anonymizované Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).